Project Description

Vigilant de Seguretat

Aquest curs té com a objectiu formar els alumnes amb els coneixements teòrics i pràctics essencials per superar l’examen i poder exercir donant un servei de qualitat. Comptem amb docents altament qualificats que instrueixen als alumnes de manera pràctica i teòrica, aconseguint així un elevadíssim percentatge d’aprovats.
INSCRIURE’M
Lloc Acadèmia Bull Mataró
Passatge Comptes Mir i Borrell, 4 (Mataró)
Dates A consultar
Horari Torn de matins i tardes
Duració 5 setmanes
Places disponibles 12
Preu Curs:
Preu Matrícula:
495€
0€ (promoció)
Persona de contacte:
E-mail de contacte
Telf de contacte:
Carla García
carla@academiabull.es
617 156 058

Requisits

 1. Ser major d’edat.
 2. Tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
 3. Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria, de Tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superiores.
 4. Posseir l’aptitud psicofísica necessària per tenir i utilitzar armes i poder prestar serveis de seguretat privada, excepte per el personal en actiu que exerceixi funcions de seguretat pública o privada.
 5. No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
 6. No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret de les comunicacions o d’altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.
 7. No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors per infraccions greus o molt greus, respectivament, en matèria de seguretat privada.
 8. No haver estat separat del servei a les Forces Armades o a les Forces i Cossos de Seguretat espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en els dos anys anteriors.
 9. Posseir el diploma o certificació acreditativa de haver superat el curso o cursos corresponents en els centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria de l’Estat de Seguretat.

Temari

 1. ÀREA JURÍDICA
  Mòdul de Dret Constitucional: La Constitució Espanyola i la Unió Europea
  Mòdul de Dret Penal: La infracció penal, homicidis i tipus de delictes.
  Mòdul de Dret Processal Penal: Nocions de dret processal penal, la detenció, el personal de seguretat privada com auxiliar de las Forces i Cossos de Seguretat.
  Mòdul de Dret Administratiu Especial: Autoritats competents en matèria de seguretat. Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, i de les Corporacions Locals.
  Mòdul de Dret Laboral: Concepte de contracte laboral, negociació col·lectiva, dret de vaga, conveni laboral i prevenció de riscos laborals.
  Mòdul de Pràctica jurídica: Confecció de documents i escrits.

   

  ÀREA SOCIO-PROFESSIONAL

  Tema 1. Identificació.
  Tema 2. Les relacions humanes i la seguretat.
  Tema 3. La deontologia professional. Ètica i conducte del personal de seguretat privada.
  Tema 4. Les relacions professionals en l’empresa.
  Tema 5. L’autocontrol. El pànic i els seus efectes. La por.L’estrès.

   

  ÀREA TÈCNICA-PROFESSIONAL

  Tema 1. La seguretat.
  Tema 2. els medis tècnics de protecció (I). Elements passius
  Tema 3. els medis tècnics de protecció (II). Elements actius
  Tema 4. La central de control d’alarmes.
  Tema 5. L’autoprotecció.
  Tema 6. La protecció d’edificis
  Tema 7. El control d’accés
  Tema 8. La protecció de polígons industrials i urbanitzacions
  Tema 9. La protecció de fons, valors i objectes de valor (I)
  Tema 10. La protecció de fons, valors i objectes de valor (II)
  Tema 11. La protecció de proves i indicis.
  Tema 12. La falsificació de documents i monedes
  Tema 13. La protecció davant d’artefactes explosius.
  Tema 14. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.

   

  ÀREA INSTRUMENTAL

  Tema 1. Els sistemes de comunicació.
  Tema 2. Parts i funcions bàsiques d’un ordinador.
  Tema 3. Medis de detecció.
  Tema 4. La protecció contra incendis.
  Tema 5. Tècniques de primers auxilis (I)
  Tema 6. Tècniques de primers auxilis (II).
  Tema 7. La preparació física.
  Tema 8. La defensa personal (I). Fonaments.
  Tema 9. La defensa personal (II). Defensa contra els atacs a òrgans frontals, esquena i braços.
  Tema 10. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca i armes de foc. Reduccions. Escorcolls i emmanillats.
  Tema 11. Tècniques d’utilització de la defensa.
  Tema 12. Armament.
  Tema 13. Normes de seguretat en el maneig de armes.
  Tema 14. Instrucció de tir. Pràctiques de foc real i/o de fogueig o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.

Diploma acreditatiu per accedir a l’exàmen Oficial de Vigilant i recollir la TIP de Vigilant de Seguretat

INSCRIURE’M

Cursos destacats

Contacta amb nosaltres per a més informació
sobre la nostra àmplia oferta formativa

Formem professionals
per fer-los líders en el seu camp